مسلحین حاضر در اطراف ادلب عملیات جدیدی را به گفته ی خودشون برای تصرف شهر راهبردی و استراتژیک اریحا آغاز کردند .

در حال حاضر مانع اصلی این عملیات (روستای) مصیبین هست .

به طور کلی و با در نظر گرفتن جغرافیای خاص منطقه ، مسلحین برای تصرف اریحا مجبور هستند که ابتدا مصیبین رو تصرف کنند ..

امروز مصیبین شاهد شدید ترین درگیریها بین ارتش سوریه و نیروهای متخاصم تروریست تکفیری بود و هست .

تا این لحظه بنابه اخبار میدانی موجود ، جبهه النصره و اعوانش موفق شدند در شمال مصیبین پیشروی کنند و دو حاجز معر بلیت و المنشره در شمال این روستا رو به تصرف خودشون در بیارند و به داخل مصیبین نفوذ کنند .

درگیریهای سنگین ادامه داره ...

نقشه با کیفیت بیشتر : http://s2.img7.ir/NAh7d.jpg