پیشبینی می شود این تعداد تا پایان عملیات موصل به بیش از یک میلیون نفر برسد.