شما را به خدا می سپارم که سپرده ها نزد خدا ضایع نمی شوند.

برای پیروزی ما دعا کنید .

بعد از شهادت فاتحه بخوانید.

به سوی رمادی