تصاویر لحظه آزادسازى مسجد نورى در منطقه "موصل القدیم".