در ادامه پیشرویهای ارتش سوریه در استان رقه مناطق بیشتری از وجود دواعش پاکسازی شد.