💠 اگر زینب نمے آمد چہ میشد
بهار ڪربلا ڪامل نمے شد
اگر بلبل هواے گل نمے ڪرد
گل از بے حرمتے پژمردہ مے شد
محبت در ڪجا ابراز مے گشت
پرستارے پرستارے نمے شد 💠

✨ولادت باسعادت حضرت زینب مبارڪ✨