تصویر زیر مربوط به شهید علی الطبکة از اهالی حسکه هست .
در یکی از تصاویر در کنار عصام زهرالدین نشسته ...
روحش شاد .
وضعیت حسکه تغییر خاصی نکرده .
داعش همچنان بخش زیادی از نشوه غربی رو در اختیار داره و عمده ی درگیریها در همین محله های نشوه و مقداری از محله ی عزیزیه و الزهور در جریان هست .