پس از تکمیل محاصره حلب پیکان حملات ارتش سوریه در محورهای شمال و جنوب شهر متمرکز شد ؛ محورهای غربی و شرقی شهر کمترین میزان از درگیریها را شاهد بودند .

در شمال شهر با آزادسازی اردوگاه حندرات و عویجه و ناهمواریهای بین عویجه و مناشر بریج خطوط تماس به محله های داخلی شهر کشیده شد و نبردهای سخت و پرچالش در واقع تازه آغاز شده است .

از طرف دیگر در جنوب و محله شیخ سعید بعلت اهمیت آن بعنوان دروازه های جنوبی شهر تمرکز درگیریها با فشار شدید ارتش سوریه ادامه دارد ؛ وجود اماکن حساس در اطراف شیخ سعید مانند توپخانه راموسه و یا مسیر ارتباطی مهم فرودگاه حلب در جنوب آن و همچنین نسبت ارتفاع این محله ؛ بر اهمیت آن افزوده است .

در حال حاضر درگیریها بصورت "بزن در رو" در مناطق جنوبی این محله جریان دارد و ارتش سوریه با پیشروهای صورت گرفته در اطراف سیریاتل(تل شیخ سعید) و تحکیم استحکامات در شمال کارخانه سیمان و سادکوب بر نفوذ به این محله پافشاری میکند .

برخی از کارشناسان بر این اعتقادند که نبردهای شرق حلب زودتر از آنچه که تصور میشود به پایان میرسد و مسلحین با از دست دادن برخی از نکات کلیدی به زودی تسلیم میشوند و از طرف دیگر برخی معتقد اند که نبرد حلب بسیار طولانی خواهد بود .

اما همانطور که در گذشته گفتیم نبرد حلب نبرد یک شهر یا یک کشور نیست بلکه نبردی بین المللی ست و پیشروی و یا پسروی در آن به عوامل زیادی بستگی دارد و مهم ترین علت آن تصمیمات و سیاستهای حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای مسلحین است. تا اینجای کار ارتش سوریه و متحدانش مسلحین و حامیان آنها را مجبور به عقب نشینی کرده اند و این عقب نشینی را میتوان با علم شدن پروپاگانداهای بی سابقه از شرق حلب و مناطق مسلحین به خوبی حس کرد ؛ این نشان میدهد که مسلحین و غرب از راهکار نطامی نا امید شده اند و آخرین تلاشهای خود را بکار بسته تا حداقل بتواند با همراه کردن افکار عمومی جهان راهی برای برون رفت از این وضعیت برای خود مهیا کند .

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/7e54/hkczvzm3mptj7j5zg.jpg