درگیریهای سنگین در کلیة التسلیح و مناطق تصرف شده در داخل توپخانه راموسه ادامه دارد .

یکی از دوستان سوری میگفت تروریستها از نظر تعداد مانند ملخ هستند و قوی میجنگند ، موج  انسانی و مبارزه ای به سبک داعش ...

گفته میشه نیروی های  کمکی بیشتری به منطقه اعزام شدند تا جلوی این موج های انسانی را بگیرند .

هر چند که تعداد  مسلحین زیاد هست و گفته میشه نیروهای ارتش از تظر تعداد کمتر هستند ؛ ولی با توجه به شدت درگیری ها و محورهای مشخص آن در  چنین منطقه مهمی بهانه ی کم  بودن نیرو به هیچ عنوان قابل قبول نیست .