خبرهای مسلحین در مورد نفوذ به حلب جدیده دروغ است ؛ تصویر زیر مربوط به امروز و میدان باب السلام در ورودی غربی این محله میباشد .

بخش غربی منیان(بنیامین) که شامل مناطق صنعتی میباشد دست مسلحین هست و در بخش غربی که مسلحین از روز گذشته سعی در نفوذ به آن را دارند درگیری  میباشد و تغییر خاصی در نقشه خطوط نداشتیم .

وضعیت در ضاحیه اسد و آکادمی اسد و مجتمع 1070 نیز تغییر خاصی نکرده است .

مسلحین بشدت فشار وارد میکنند و حجم خودروهای انتحاری استفاده شده در دو روز گذشته بسیار قابل توجه بوده و به نسبت تلفات بالایی نیز متحمل شدند .

امروز هم چند انتحاری روانه 1070 و ضاحیه اسد کردند که توسط  نیروهای مدافع قبل از رسیدن به هدف منهدم شد .

هنوز آمار دقیقی از تلفات مسلحین منتشر نشده ولی با توجه به چیزی که میبینیم اگر وضع ادامه داشته باشد تلفات آنها از عملیات قبلی شکستن محاصره حلب بسیار بالاتر خواهد بود .