احسان فتحی از پاسداران شهرستان بهبهان استان خوزستان در سوریه به شهادت رسید.