عملیات موصل با وارد عمل شدن ارتش عراق در محور شمالی موصل وارد فاز جدیدی شد.

در این محور لشکر 6 عراق از امروز صبح عملیاتی رو در محور تلکیف آغاز کرده که گفته میشه منجر به تسلط ارتش بر قسمت اعظم شهر شده..

در محور شرقی هم درگیریها برای تثبیت کنترل ارتش بر قرقوش(بخدیدا) ادامه دارد..

در محور جنوبی نیز نیروهای ارتش موفق به محاصره روستای مهم الشوره شدند..

نقشه با کیفیت: http://www.mediafire.com/convkey/def6/9m9vpfdj7u09mgwzg.jpg