طعنه ظریف فعال محیط زیستی به ترامپ؛ اگر مرگ سوری ها بر اثر گازهای سمی اینچنین ناراحت کننده است، چرا آمریکا سعی نمیکند از انتشار گاز CO2 بکاهد؟

نویسنده با بررسی نقش گازهای گلخانه ای در خشکسالی های ناشی از افزایش درجه حرارت کره زمین، از تلفات غیر مستقیم انتشار این گازها می گوید.

بطور مثال تنها در سال 2010 (قبل از جنگ سوریه)، خشکسالی باعث کوچ اجباری بیش از نیم میلیون نفر از استان رقه شده است!

لینک : اینجا