در سوریه قبل از انقلاب به شرط مطیع بودن امنیت داشتیم، با این وجود امنیت بود.
خانه ها و تجارت و اموال برای ما کافی بود.
خانواده و زندگی پاکیزه ای داشتیم.
خانه هایی برای خودمان و کارخانه ها و دانشگاهها داشتیم.
همه ی اینها را برای رسیدن به "آزادی" از دست دادیم.
سپس آزادی را فقط به خاطر امنیت به آمریکا و
ترکیه فروختیم.
تاجر نادان تر از ما دیده بودید؟..