کتائب حزب الله عراق یک مزدور سازمان جاسوسی آمریکا و کویت رو دستگیر کردن که ماموریت داشته با پرچم شبیه کتائب گروه مسلحی رو تشکیل بده و دست به ترور اهل سنت یا دزدی و سرقت از ملت بزنه.