هنوز صدایی از نهادهای حقوق بشری و... شنیده نمی شود.