رقه ، دسامبر ٢٠١٣..

تظاهرات هواداران داعش و ارتش آزاد در کنار یکدیگر ..