این حمله در شهر کویته رخداده و تاکنون 60 نفر کشته و 110 نفر زخمی گزارش شده است .