گفتنی است نیروهای داعش اموال به جای مانده (خانه ها و گاو و گوسفند و ...) از کردها رو به عنوان غنیمت بین نیروهایشون تقسیم کردند.