فرودگاه طبقه در دست نیروهای اس دی اف؛ تخریب زیادی در باندها دیده نمیشود