تصاویر هوایی جدید از رقه حاکی از تغییرات گسترده عوارض زمین جهت افزایش توان دفاعی داعش از این شهر می باشد.
تخریب های گسترده در لواء 17 و سیلوهای این شهر که در قسمت شمالی میتوانند موقعیت خوبی برای تثبیت کردها در شمال رقه باشند در عکس های هوایی مشهود است.
در نهایت می توان گفت عدم توانایی داعش در دفاع از پادگان لواء 17 نیز میتواند نشان دهنده کمبود نیروی دواعش در دفاع از شهر باشد