تی 72 های ایران هنوز در عراق هستن.

طبق خبر ها، این چند تانک عموما در مناطق اطراف سامرا، وظیفه پشتیبانی از نیروهای شیعه رو بر عهده دارن.