(خبر دیروز)

پس از اینکه شهر تل ابیض بدست کردها تصرف شد ، مردم شهر که به داخل مرز ترکیه گریخته بودند ، آرام آرام در حال بازگشتن به شهر خود هستند .