انفجارى که در نزدیکى نیروهاى عراقى در یکى از محله هاى شرق موصل اتفاق افتاد .