روز جمعه گذشته، تعدادی از سربازهای ارتش ملی افغانستان بعد سه روز درگیری شدید با طالبان و داعش در منطقه جرم بدخشان و با کمکاری دولت مرکزی و فرماندهان بلند رتبه ارتش و اتمام سوخت و مهمات، کشته شدند.

آمار متناقض هست ، بعضی از کشته شدن 58 ، 28 و یا 8 نفر میدهند .

پ.ن: بیشتر از 20 نفر از مقتولین ارتش افغانستان ذبح شده بودند.

/رضا .ل