اوضاع در این ولایت شمالی افغانستان در حال حاد شدن هست.

درگیریهای که از چند روز پیش در این ولایت عمدا ازبک نشین بلخصوص در ولسوالی های المار، قیصار و پشتون کوت شروع شده ادامه داشته و طالبان ادعای تصرف 60 قریه رو در این ولسوالی ها کردند!

دیروز هم طالبان 3 پلیس محلی ازبک رو در ولسوالی قیصار ذبح کردند.

کلمات افغانی و معادل فارسی:

والی : استاندار... ولسوال : فرماندار... ولایت : استان... ولسوالی : شهرستان... قریه : روستا... قوماندان : فرمانده... قوماندان امنیه : رئیس پلیس... سرک : جاده... پسته : پاسگاه... راکت سر شانه ی : ار پی جی 7،... 82 : بی 10،... پیکا : تیربار پیکا... مرمی : گلوله... شرید : نوار فشنگ... شاجور : خشاب... و اردو : ارتش