تصاویری از حضور عصام زهرالدین و نیروهای سوری در میدان باسل حسکه .
میدان باسل بین منطقه ی صنعتی ، سادکوب و غویران قرار داره .
غویران به طور کامل توسط ارتش پاکسازی شد .
درگیریها در نشوه ادامه داره