قسمت اعظم شهر بعد از درگیریهای دو سه روزه در دست داعش است.
ارتش عراق در حال ارسال قوا و تجهیزات کمکی جهت مقابله با داعش میباشد.
محافظت از این شهر برعهده ارتش، پلیس و عشیره های اهل سنت محلی بود.