خون شما شب تاریک را روشن خواهد کرد ...
با زیرنویس فارسی