تصاویری از دلاوران و جان برکفان غیرتمند فاطمیون در ارض شام ...

خدا حفظشون کنه .

/تصاویر از برادر عزیز خزایی