کلیپی کوتاه از صحبتهای اهالی فوعه کفریا و بیان گوشه ای از دشواریهایی که میکشند ...

http://www.alalam.ir/news/1739954