سرانجام با رسیدن کاروان کمکی نیروهای گروه جندالاقصی (متشکل از عربهای غیر سوری مهاجر) حمله ی گسترده ای از دو محور تلة الخربة ( شمال شرقی) و دیرالرغب (جنوب غربی ) به مواضع رزمندگان مقاومت اسلامی  اغاز شده..

CPMM5yKUAAAqbmR.jpg

CPMM6EXUkAA33pB.jpg

CPML4RuWIAAbq2v.jpg

بارانی از راکتهای دست ساز فیل و توپهای جهنم بر سر مدافعین داره فرود میاد.. در همین حال تا الان 9 حمله انتحاری با نفربر و تانک به مواضع رزمندگان گزارش شده.. بنظر میاد هدف اصلی تکفیری ها تصرف تلة الخربة باشه..

دعا کنید برای مردم مظلوم فوعه و کفریا...

12038904_1500426450271133_88487827556951

CPMXfnJUEAARd6i.jpg

ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺷﺒﻪ اﻧﺘﺤﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﻫﺸﺖ اﻧﺘﺤﺎﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪﻩ.
اﻳﻦ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﺩاﻋﺸﻪ ﻛﻪ اﻟﻨﺼﺮﻩ ﺩاﺭﻩ اﺯﺵ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻪ. ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﻲ اﺯ اﻧﺘﺤﺎﺭﻳﻬﺎ. ﺑﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻧﺪاﺭﻡ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﺯ ﺩاﻋﺶ اﺯ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاﺩ اﻧﺘﺤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺯﻣﺎﻥ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺗﺎ اﻳﻦ ﻟﺤﻆﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺕ ﺧﺒﺮﻱ اﺯ ﭘﻴﺸﺮﻭﻱ ﻧﺪاﺩﻥ. ﻧﺒﺮﺩﻱ ﺳﺨﺖ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﺮﻳﺎﻧﻪ

ﺩﻭﺵ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﭼﻴﻨﻲ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺳﻮﺭﻱ ﺭﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻥ اﺯﻣﻨﻂﻘﻪ ﻛﺮﺩﻥ. . ﺑﻪ ﻧﻘﻞ اﺯ ﻣﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻨﻮاﻥ ﺷﺪﻩ ﻛﻪﭼﻬﺎﺭاﻧﺘﺤﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻗﺒﻞ اﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺯﺩﻥ.

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺗﻮﭖ و ﺧﻤﭙﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺷﻬﺮﻙ ﺷﻠﻴﻚ ﺷﺪﻩ

بمباران ثابت و حرکت گله ای :

Untitled~6.jpg

Untitled2~1.jpg

Untitled3~2.jpg

Untitled4~1.jpg

/میلیتاری