اون دایره بزرگ آبی که در نقشه مشاهده میکنید، کشتار شیعیان نیجریه به وسیله ارتش و نیروهای پشتیبان اونه.

گزارش کامل: http://www.crisis.acleddata.com/nigeria-2015-update/