راهپیمایی اهالی و سخنرانی شیوخ و وجهای شهر در حمایت از مصالحه و برقراری مجدد کنترل دولت بر شهر