در عوامیه، قطیف، عربستان ،سعودی ها از یک هفته قبل در حال کشیدن دیوار حائل دور این شهر با اکثریت شیعه هستن.

حرف زیاده واسه گفتن ....