نیروهای مجلس ملی به کمک مستشاران فرانسوی اخیرا داعش رو در بنغازی حسابی تار و مار کردن.