خدایا شکرت به خاطر این موهبت ...

 

تا ابد هم شکرگزاری این نعمتت نتوانم کرد ...

 

مسرورم از اینکه در این زمان و در این مکان و در این دین و مذهب متولد شدم .

 

خدایا شکرت