بیش از نیمی از جمعیت یمن در وضعیت بحران قرار گرفته و بیش از 70 درصد آن در تامین غذا مشکل جدی دارند.

از بحران غذا در یمن به عنوان یکی از بدترین بحران های جهانی یاد شده که در حال وخیم تر شدن هم می باشد..

گزارش فائو : http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/stories/stories-detail/en/c/419909/