از شب گذشته رسانه های موافق سوریه خبر پیشروی و تسلط ارتش بر حوش الفاره را منتشر کردند ؛ با این حال هنوز این روستا به کنترل ارتش سوریه در نیامده است .

پیشروی هایی صورت گرفته ولی مسلحین همچنان مقاومت میکنند ؛

البته مسلحین غوطه شرقی بویژه جیش الاسلام وضعیت مناسبی ندارند و احتمال موفقیت ارتش سوریه بالاست .

پیشرویهای صورت گرفته پس از درهم شکسته شدن خطوط دفاعی مسلحین در قطاع جنوبی و روستاهای مهم بحاریه و میدعا صورت گرفت ؛

حوش الفاره 6 کیلومتر با دوما فاصله دارد و در حال حاضر بعنوان خط دفاع اول دوما محسوب میشود و در صورت آزادی کامل این روستا زمینه برای عملیات های آتی مهیا خواهد شد .