اطلاعاتی از حضور عمده شرکت های خارجی در صنایع نفت و گاز ایران، قبل از تحریم ها.