از صبح امروز و در ادامه توافق صورت گرفته 60 اتوبوس 2350 نفر از اهالی مضایا و بقین را از این مناطق خارج کردند .