50 اتوبوس از 80 اتوبوس حامل مردم فوعه و کفریا وارد حلب شدند، مبادله همزمان اهالی مضایا و زبدانی نیز در حال انجام است.