بودجه نظامی کشورهای خاورمیانه، از 2004 تا 2015.

نسبت بودجه نظامی به تولید ناخالص ملی، از 2006 تا 2015.

آمارهمه کشورهای جهان جهت مقایسه:

https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-GDP-share.pdf

https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-constant-USD.pdf