به نظر شما

آیا در آینده ( ی نزدیک یا دور ) جنگی بین عربستان و ایران رخ خواهد داد ؟

نظرتان را بفرمایید