با تلاش وزارت آشتی ملی،مرحله دوم بازگشت شهروندان به منطقه حسینیه حومه دمشق آغاز شد .
و بازگشت ١٦٠٠ خانواده از خانواده های کارمندان که حدود ١٠ هزار نفر هستند پس از موفقیت مرحله اول که ٢٥٠٠ نفر از خانواده های نظامیان و جنگ زدگان بازگشتند،تضمین خواهد شد.