بر اساس اخبار رسیده آتش بس میان ارتش و حزب الله از یک طرف و مسلحین احرار الشام از طرف دیگر برای مدتی نامشخص تمدید شد.

مذاکرات برای رسیدن به یک توافق دائم در زبدانی و فوعه و کفریا همچنان ادامه دارد .