بعد از گذشت دو هفته از درگیریهای خناصر و آرام شدن این جبهه ، ارتش  سوریه و نیروهای مقاومت در حال افزایش خط امنیتی مسیر خناصر هستند .

دیروز و امروز روستاهای حیات صغیره و کبیره ، خنیصر ، زبد ، طوبه از لوث وجود دواعش پاکسازی شد .

با پیشروی اخیر سیطره ی نیروهای مقاومت بر کوه شبیب محکم تر شد و با توجه به اشراف جبل شبیب به مناطق اطراف ، مناطق زیادی زیر آتش مستقیم قرار گرفتند .