وی در مارس 2013 در اطراف کمپ آوارگان اطمه سوریه در نزدیکی مرز ترکیه به دست داعش ربوده شده و بعد 17 ماه در این تصویر به نمایش گذاشته شد .

هاینس 44 ساله متولد یورک شایر انگلستان ولی بزرگ شده ی اسکاتلند هست و صاحب دو فرزند.