55 زن و کودک علوی که در درگیریهای لاذقیه طی سال 2013 به اسارت مسلحین در آمده بودند با 54 اسیر مسلحین مبادله شدند.