#عکس
نیروهای ارتش سوریه در سه راه ظاظا؛ روی جاده ای که با طی 100 کیلومتر به منطقه مرزی التنف و در نهایت به خاک و نیروهای ارتش عراق می رسد.